MŠ1 a MŠ2 - Organizace 1. školního týdne

Organizace 1. školního týdne

tyto informace jsou vyvěšeny na nástěnce a na www.materska-skola-tetin.cz

 

1.9. První školní den

škola bude otevřena od 7:30 hod. Družina tento den není.

Ranní a odpolední družina jen pro předškoláky 7:00-7:30, 16:00-16:30

MŠ1 provoz 7:15-16:30 – KOŤATA , malé děti 3-5, Župní 13, Tetín

MŠ2 provoz 7:30-16:00 – MOTÝLI, předškoláci 5-7, Hradní 66, Tetín

Příchody do MŠ nepozději v 8:00!

MŠ1 odchody po obědě a po odpolední svačince ve 14:30

MŠ2 Odchody po o bědě, od 15:00- po přímé činnosti (PP, Aj) podle případné domluvyStravování

stravování v MŠ si musí rodiče přihlásit sami, i ti co už minulý rok stravu odebírali. Telefonické přihlášení je možné na  tel. 311 572 861, jidelnykd@seznam.cz.

Nepřihlášení, musí vyplnit přihlášku. Více informací je na .www.jidelnykd.cz

 


COVID - 19

  • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.  

  • Skupinová izolace, event. sociální distance.  

Ochrana úst a nosu (roušky, štíty) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.

Škola a školské zařízení zajišťuje dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby, zajistěno řádné a pravidelné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor.Při zahájení školního roku( první třídní schůzce) škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).Škola průběžně dětem/žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.Pobyt dalších osob v MŠ-OMEZEN!

Pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen.

Rodiče neprotahují pobyt v šatně MŠ. Dítě převlečou, předají pedagogovi, případně vyříddí nutné záležitosti a odchází,

 

Pravidla pro vstup dětí do MŠ -dezinfekce rukou před vstupem do třídy, ranní měření teploty MŠ1 a MŠ2, dítě musí být bez příznaků nemoci.

U vstupu do budovy MŠ v každé místnoszi/jídelně/wc jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. V co v nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu v MŠ. Týká se zaměstnanců, dětí-na ty dohlédnou učitelky a asistentky, příchozích rodičů, cizích osob.

Úklid a dezinfekce hygienických zařízení (baterie, umyvadla, kliky, vypínače světel, zásobníky, WC) probíhá vícekrát denně. Větrání šaten a vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně. Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti/žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají. Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Mateřská škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. tj oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). 

MŠ nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy – dítě/žák není vpuštěn do budovy MŠ; v případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,  

  • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,  

  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka v MŠ; neprodleně dojde k nasazení roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a izolaci od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte/žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze školy, z MŠ; zákonný zástupce má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

  • v případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS (krajská hygienická stanice) nekontaktuje.

  • Dítěti/žákovi a zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. ( potvrzení od lékaře)


Prohlášení o bezinfekčnosti

MŠ vyžaduje prohlášení o bezinfekčnost dítěte od prvního dne pobytu dítěte v MŠVzdělávání

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné chybí-li většina dětí třídy.


Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. 

U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 


Stravování a hygiena

V rámci možností MŠ po třídách MŠ, ZŠ.

Hygiena a úklid podle pravidel.

Důraz na nutnost mytí ( dezinfekci) rukou před odebráním stravy.  

Neumožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků, jídlo nedáváme na jeden talíž nebo misku, ze které si berou všechny děti.

NUTNÉ
!!!Každé dítě bude mít  v MŠ ve skříňce - 2 roušky v sáčku pro případné využití (zjištění infekce během pobytu v MŠ)!!!

Kontakty

MŠ a ZŠ najdete na webu MŠ a ZŠ Tetín www.materska-skola-tetin.cz

Stravování www.jidelnykd.cz,   311 572 861, jidelnykd@seznam.cz.

Eva Burden Fainova - zástupkyně ředitele pro MŠ Tetín tel. 723174228, MŠ1 311 622 354, MŠ2 734 456 439 

eva.burdenova.fainova@skolytetin.cz 

Jarmilu Burianovou 722576842-hospodářka/ finance, platby

pište (e-mail, případně sms) kdykoliv, volejte jen v pracovní době 8:00-16:00

 

Platby na školní rok 2020/2010:


500,-školné -měsíčně (neplatí předškoláci)

100,-příspěvek na pomůcky (platí jen předškoláci

1000,-AKCE na celý rok – vybírají třídní učitelky, u dětí které navštěvují MŠ déle odečteme

zbývající částky z minulého roku.

200,- Logopedická péče (za jedno sezení)

ŠVP Čabárna-účastníme se všichni, platba 3000,- Kč ? Čekám na potvrzení ceny během září (neúčast jen ze závažných důvodů – zdravotní a rodinné, finanční problémy)


Platby za MŠ, logopedii, ŠVP se provádějí pravidelnými měsíčními platbami nebo jednorázově na bankovní účet školy předem (lze provádět i pololetně) Jako variabilní symbol uvádějte rodné číslo dítěte a do poznámky uveďte jméno dítěte.

Platbu poukazujte na účet vedený u Komerční banky číslo 51 - 486 642 0207 / 0100.

Pokud vzniknou problémy obraťte se na paní Jarmilu Burianovou (hospodářku) : telefon 722576842