Třídní vzdělávací plán - rok spokojeného motýlka 2020-2021

Třídní vzdělávací plán pro školní rok 2020-2021  - Třída MŠ2 - Motýlci

Rok spokojeného motýlka:

Září: ,,Vítáme se po prázdninách

IB Podzim

 • Třída plná kamarádů
 • Je nám hezky ve školce
 • Moje rodina
 • Opakování, evaluační záměry, přání dětí apod.

 

Charakteristika bloku:

Přivítání po prázdninách v nové třídě s novými kamarády a učitelkami . Posilování vzájemných vztahů mezi dětmi i dospělými.. Volná adaptace na prostředí v MŠ. Utváření vlastních pravidel společného soužití v MŠ. Posilování citových pout dětí ke svému okolí a k rodině. Charakteristika postavení každého člena v rodině. Povídání si o tom, co jme hezkého zažili o prázdninách, co nás čeká celý rok ve školce, společná práce a zážitky.

Záměry bloku:

- seznámit děti s prostředím mateřské školy a okolím a vytvářet k němu pozitivní vztahy

- rozvíjet řečové, jazykové a komunikativní schopnosti a dovednosti dítěte

- spoluvytvářet pravidla společného soužití v MŠ

- posilovat prosociální chování dětí k rodině a ostatním dětem

- rozvíjet u dětí poznávací schopnosti

 

Nabídka obsahu činností pro daný IB:

Zajímavé, zábavné hry a aktivity usnadňující seznámení se s novými učitelkami, kamarády a prostředím předškolní třídy.

Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu (Prázdninové krabičky), podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)

Vytvoření společných pravidel, která se formou her, obrázků, smyslových vjemů a připomínáním ve všech činnostech učíme respektovat. (pravidelné povinnosti, vzájemný respekt...)

Spontánní i řízené pohybové aktivity, tanec, jóga, relaxační techniky.

Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.

Poznávání lidí se kterými se denně stýkám, okolí, prostředí ve kterém žiji. (moje rodina, moje obec)

Zpěv, poslech hudby, vnímání hudby s fantazií, hraní na orphovy nástroje, poznávání not, tónů, sluchová diferenciace.

Experimentování,výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní a námětové hry.

Četba- básničky, pohádky, příběhy, hádanky, poslech s porozuměním.

Pozorování chování dětí v novém prostředí, atmosféra třídy, navazování vztahu  učitel/dítě/rodič.

Činnosti podle přání dětí.

Zařazujeme další aktivity dle záměrů jednotlivých pedagogů (AJ, předškolní příprava).

 

Očekávané výstupy:

Dokázat se bezpečně orientovat v prostorách mateřské školy a okolí.

Zvládat jednoduchou samoobsluhu a hygienu ve třídě.

Spolupracovat s ostatními dětmi ve třídě a respektovat vlastní pravidla třídy.

Uvědomit si významnou roli rodiny a domova v našem životě.

Vím jak se jmenuji, kde bydlím, znám svojí adresu, kdy jsem se narodil/a, jméno mých rodičů, sourozenců a prarodičů a víc.

Dodržovat pravidla společného soužití v mateřské škole.

Říjen:  „ Podzim čaruje“ 

 • Barevný podzim
 • Dary z naší zahrádky
 • Večerníčky a pohádky
 • Halloween a strašidýlka
 • Opakování, evaluační záměry, přání dětí apod.

 

Charakteristika bloku:

Utváření správných životních postojů k přírodě a k životnímu prostředí.Prohlubování vztahu k přírodě, vnímání změn ročních období v zahradách, v lese, na louce, polích a u řeky. Osvojování si charakteristických znaků podzimu-uzrávání plodů, barvy listí, opadávání listí, zoraná pole, mlhy, deště, chlad.

Návštěva říše fantazie a seznámení s draky. Povídání o pohádkových dracích, proč si je lidé vybájili, čtení a vyprávění příběhů z dračích knih a známých pohádek o dracích a princeznách.

Halloweenské veselení ve školce. 

Záměry bloku:

- vytvářet u dětí zdravé životní postoje a návyky

- posílit povědomí o zdravém stravování, poznávání všemi vjemy-ovoce, zelenina

- vytvářet elementární povědomí o přírodě a jejích proměnách (podzim)

- podpořit vnímavost dětí v souvislosti se změnami v přírodě a rozvíjet kladný

  postoj k životnímu prostředí

- pomáhat dětem rozvíjet fantazii a tvořivost

-spolupráce s rodiči-příprava kostýmů a pohoštění

  

Nabídka obsahu činností pro daný IB:

Pozorování dětí ve hře, sledování dodržování společných pravidel, která se formou her, obrázků, smyslových vjemů a připomínáním ve všech činnostech stále učíme respektovat. (pravidelné povinnosti, vzájemný respekt...)

Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)

Artikulární, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy

Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace.

Spontánní i řízené pohybové aktivity, tanec, jóga, relaxační techniky.

Didaktické a psychomotorické hry,vyprávění, rozhovor,komunikace

Poznávání okolí, vnímání změn v přírodě-vycházky, sběr přírodnin, artefiletika.

Zpěv, poslech hudby, vnímání hudby s fantazií, hraní na orphovy nástroje, poznávání not, tónů, sluchová diferenciace.

Experimentování,výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní a námětové hry.

Četba- básničky, pohádky, příběhy, hádanky, poslech s porozuměním.

Činnosti podle přání dětí.

Zařazujeme další aktivity dle záměrů jednotlivých pedagogů (AJ, předškolní příprava).

Očekávané výstupy:

Uvědomovat si, že vše kolem nás má svůj řád, neustále se mění a vyvíjí, že člověk je součástí přírody a může svojí činností toto prostředí ovlivňovat – zlepšovat nebo poškozovat.

Listopad: „Podzimní oslavy a svátky                  

 • Co nám říká kalendář
 • Halloween a strašidýlka
 • Sv. Martin na bílém koni
 • Opakování, evaluační záměry, přání dětí a

 

Charakteristika bloku:

Jak se slaví Halloween ve světě, co se děje v rodinách na Dušičkový den. Děti se tvořivým způsobem seznamují s odlišným pojetím oslav různých svátků v různých zemích a kulturách. Učíme se toleranci a respektu k odlišnostem kolem nás.

Roční období, měsíce a dny v týdnu, učíme se je rozlišovat, pojmenovat v pořadí a zařadit do běžného života.

Legenda o rytíři sv. Martinovi, kdo je to rytíř a jaké má vlastnosti (vyzdvižení odvahy, soucitu s bližními, všímavosti k ostatním) Tradice martinských posvícení, rohlíčků a lampionků)

Pokud počasí dovolí -vnímání další proměny v přírodě – první sníh (Martin na bílém koni).

Záměry bloku

-uvědomit si čas, dny v týdnu, roční období a jednotlivé měsíce

-umožnit dětem poznat odlišnosti světa

-pomoci uvolňovat strach z neznámého pomocí artefiletiky

-příprava na tetínský lampionový průvod a přehlídku dýňových strašidýlek

-seznámit děti s různými svátky a oslavami v různých zemích a kulturách

-proč chodíme na hřbitov, proč se lidé rodí a umírají

-uvědomit si čas, dny v týdnu, roční období a jednotlivé měsíce

-rozvíjení citlivosti k okolí, vnímání kladných mužských vzorů v podobě dávného rytíře

 

Nabídka obsahu činností pro daný IB:

Pozorování dětí ve hře, sledování dodržování společných pravidel, která se formou her, obrázků, smyslových vjemů a připomínáním ve všech činnostech stále učíme respektovat. (pravidelné povinnosti, vzájemný respekt...)

 Zpěv, poslech hudby, vnímání hudby s fantazií, hraní na orphovy nástroje, poznávání not, tónů, sluchová diferenciace.

Výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní a námětové hry.

Četba- básničky, pohádky, příběhy, hádanky, poslech s porozuměním.

Činnosti podle přání dětí.

Zařazujeme další aktivity dle záměrů jednotlivých pedagogů (AJ, předškolní příprava).

Očekávané výstupy

Zapojovat se do diskuse a nestydět se za kulturní a národnostní odlišnosti. Naučit se respektovat druhé a životní odlišnosti a tradice svých spolužáků, kamarádů, sousedů a učitelů.

Vnímat běh života podle ročních období, měsíců a dnů v týdnů. Poznat co je víkend, pracovní den, svátek, prázdniny, oslava atd. Umět vyjmenovat dny v týdnu v řadě za sebou a jednotlivá roční období. Prohlubovat u dětí sociální cítění, kladné vlastnosti ve vztazích k okolí.

 

Prosinec: ,,Vánoce přicházejí

IB ZIMA

 • Mikulášská nadílka
 • Vánoce přicházejí
 • Zvířátka v zimě
 • Opakování, evaluační záměry, přání dětí a

 

Charakteristika bloku:

Seznamování dětí se zvyky a tradicemi. Upevnění radostného prožívání různých svátku a oslav v roce. Společné připravování a výzdoby třídy u příležitosti svátků a oslav. Podporování kreativních aktivit dětí. Posilování citových vazeb k rodině i k mateřské škole.

Záměry bloku:

- umožnit dětem poznat tradice a zvyky

- posilovat u dětí citový vztah ke svým blízkým

- rozvíjet u dětí estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické

- umožnit dětem utvářet příjemné školní prostředí

- rozvíjet kulturní společenské postoje

Očekávané výstupy:

Získat kladný vztah  ke všemu živému kolem nás, k rostlinám, k živočichům. Vnímat tradice a zvyky v průběhu celého roku.

Využít vlastní tvořivosti při výzdobě třídy, obdarovávání nejbližších příbuzných, k různým oslavám a svátkům.

Aktivně a radostně prožívat slavnostní události.

Dokázat vyprávět své vlastní zážitky a přání, vést smysluplný rozhovor.

Umět si představit, že v jiných zemích se slaví Vánoce jinak, jindy než u nás a nebo se neslaví vůbec díky odlišné kultuře, víře.

 

Nabídka obsahu činností pro daný IB:,  

Pozorování dětí ve hře, sledování dodržování společných pravidel, která se formou her, obrázků, smyslových vjemů a připomínáním ve všech činnostech stále učíme respektovat. (pravidelné povinnosti, vzájemný respekt...)

Mikulášská nadílka, nácvik na besídku, besídka pro rodiče ve třídě, zdobení

stromku, výroba dárků a přáníček, vánoční nadílka.

 Poslech a zpěv koled.

 Společné vystoupení u stromku před OÚ a zpěv koled.

Četba, vyprávění a poslech příběhů s etickým a multikulturním obsahem.

Leden: Paní Zima je tu            

 • Vánoce odcházejí
 • Zimní radovánky a sporty
 • Jak se v zimě oblékáme
 • Zdraví, moje tělo
 • Opakování, evaluační záměry, přání dětí apod.

 

Charakteristika bloku:

Ukončení Vánočního času Třemi králi, seznámení s tradicemi našich předků, zpěv, Tříkrálová sbírka pořádána v obci Tetín ve spolupráci se školou.

Seznamování s charakteristickými znaky zimy. Zimní a sezónní hry a činnosti ( bobování, klouzání, stavby sněhuláků, hry se sněhem). Radost ze zimního sportování. Hravou formou trénujeme samostatnost při zimním oblékání. Objevování přírodních jevů a souvislostí s pomocí pokusů s vodou a chladem, s vodou a teplem – zamrzání, tání a vypařování.

 Záměry bloku:

-seznámení s tradicemi našich předků, obnovení tradic v obci

- vytvářet elementární povědomí o přírodě a jejích proměnách (zima)

-seznamovat děti s významem správného oblékání v zimě

-prevence nemocí ve školce -dodržování správné hygieny, ohleduplnost

-podporování dětské zvídavosti prostřednictvím pokusů  se sněhem a ledem

-rozvíjet hrubou i jemnou motoriku

-podporovat fyzickou a psychickou zdatnost

-rozvíjet u dětí touhu po učení (zápis do 1. třídy)

Očekávané výstupy:

Zná souvislosti  voda  - led

Chápe význam správného oblékání vzhledem k počasí

Navodit kladný vztah k literatuře a umění.

Vědět, že kniha je zdrojem informací.

Uplatnit svou fantazii a představivost ve výtvarných a dramatických činnostech.

Umět zacházet s knihou.

Získat touhu po čtení.

Dokázat se po určitou dobu soustředit na čtený projev nebo představení.

Nabídka obsahu činností pro daný IB

Pozorování dětí ve hře, sledování dodržování společných pravidel, která se formou her, obrázků, smyslových vjemů a připomínáním ve všech činnostech stále učíme respektovat. (pravidelné povinnosti, vzájemný respekt...)

Didaktické a psychomotorické hry,vyprávění, rozhovor,komunikace

Poznávání lidí se kterými se denně stýkám, okolí, prostředí ve kterém žiji. (moje rodina, moje obec)

Zpěv, poslech hudby, vnímání hudby s fantazií, hraní na orphovy nástroje, poznávání not, tónů, sluchová diferenciace.

Výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní a námětové hry.

Četba- básničky, pohádky, příběhy, hádanky, poslech s porozuměním.

Činnosti podle přání dětí.

Zařazujeme další aktivity dle záměrů jednotlivých pedagogů (AJ, předškolní příprava).

Únor: „ Bez práce nejsou koláče„   

 • Povolání
 • Masopust ve školce
 • Kniha je můj kamarád
 • Opakování, evaluační záměry, přání dětí apod.

 

Charakteristika bloku:

Seznamování s prací dospělých, významem a užitkem všech povolání. Vyprávíme si o povolání a práci rodičů a prarodičů. Představujeme si jaké povolání, práci bychom v budoucnu chtěli dělat a jak toho dosáhnout. Hrajeme si, zpíváme si, předvádíme si, povídáme si s odborníky a zkoušíme na vlastní kůži jaké je to být učitelem, hasičem, policistou, pekařem, číšníkem, kuchařkou, uklízečkou, lékařem a zdravotni sestřičkou atd. Pracovní činnosti související s praktickými povoláními.

Povídáme si, proč dospělí lidé nejenom pracují, ale také se rádi baví (práce vs. zábava, koníčky, dovolená). Vysvětlujeme si, že lenost se nevyplácí, ale odpočinek a relaxace jsou nutnost a životní potřeba lidí.

 Seznamování s pohádkovými příběhy. Společné prohlížení a vyprávění o oblíbených knížkách z domova. Rozvíjení představivosti dětí a jejich vyjadřování. Upevňování  a rozvoj řečových dovedností, rytmizace slov na slabiky, správné výslovnosti, plynulého vyprávění příběhu s dějovou linií. Utváření pozitivního vztahu ke knize a umění.

 

Záměry bloku:

 • pomoci dětem vytvářet kladný vztah k práci
 • vést děti k osvojování si poznatků o lidské práci
 • rozvíjet u dětí tvořivost
 • rozvíjet hrubou i jemnou motoriku
 • rozvíjet kladný vztah ke knížkám a příběhům
 • vést děti k rozlišování dobra a zla
 • pomoci dětem vytvářet základy pro práci s informacemi
 • rozvíjet u dětí bohatou slovní zásobu
 • vytváření vlastních ilustrací k přečteným příběhům
 • vést děti k osvojování dovedností, které předcházejí čtení a psaní
 • rozvíjet u dětí touhu po učení

 

Nabídka obsahu činností pro daný IB:

Karneval ve školce-společný karneval se soutěžemi, líčením obličejů, přehlídkou masek, sladkou odměnou, hry s balónky a bláznivou diskotékou.

Poznávání lidí a jejich profesí, se kterými se denně stýkám. (moje rodina, moje obec) Hrajeme si na různé profese doopravdy-pekaři ( příprava těsta na vatikánský chléb přátelství, míchání, mazání forem, pečení, na uklízečky-uklízíme po sobě, na kuchaře připravujeme si svačinky, na zdravotní sestry a lékaře, na prodavače, na řidiče a stavaře atd.)

Spontánní i řízené pohybové aktivity venku a ve třídě, tanec, jóga, relaxační techniky, vycházky, bobování.

Didaktické a psychomotorické hry,vyprávění, rozhovor,komunikace

Poznávání lidí a jejich profesí, se kterými se denně stýkám. (moje rodina, moje obec)

Zpěv, poslech hudby, vnímání hudby s fantazií, hraní na orphovy nástroje, poznávání not, tónů, sluchová diferenciace.

Experimentování,výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní a námětové hry.

Četba- básničky, pohádky, příběhy, hádanky, poslech s porozuměním.

Činnosti podle přání dětí.

Zařazujeme další aktivity dle záměrů jednotlivých pedagogů (AJ, předškolní příprava).

Očekávané výstupy:

Znát některá povolání a dokázat je vyjmenovat.. Mít kladný vztah k práci. Vědět, jak dosáhnout k vykonávání určitého povolání. Mít povědomí o důležitosti některých profesí pro život. Znát základní informace o práci rodičů a prarodičů, umět posat jejich profese a uvědomit si přínos práce pro rodinu(uspokojení z vykonané práce, finance, vztahy atd.)  Naučit se vnímat okolí a co se kolem nás děje. Mít radost z učení hrou.

Březen: ,,Potrava pro duši“

IB JARO

 • Kniha je můj kamarád
 • Divadlo a kultura
 • Etiketa s Emušákem
 • Když jaro zaťuká
 • Opakování, evaluační záměry, přání dětí a

 

Charakteristika bloku:

Utváření pozitivního vztahu ke knize a umění.Seznamování s pohádkovými příběhy. Pravidelná četba z oblíbených dětských knih, návštěva divadla, hraní divadla v MŠ s loutkami a maňásky. Rozvíjení představivosti dětí poslechem a jejich vyjadřování rozhovory na dané téma. Upevňování správné výslovnosti. Pochopení významu etikety ve společnosti. Seznamování se s charakteristickými znaky jara .

Záměry bloku:

- vést děti k rozlišování dobra a zla

- pomoci dětem vytvářet  základy pro práci s informacemi

- rozvíjet u dětí  bohatou slovní zásobu

- vést děti k osvojování si elementárních poznatků o kultuře                 

- rozvíjet u dětí  svět fantazie

- vést děti k osvojování  dovedností, které předcházejí čtení a psaní

- nácvik základních prvků etikety stolování, cestování, návštěva divadla, každodenní styk s občany

  obce atd.

- posilovat v dětech vnímavost vůči přírodě, sledování přirozeného střídání ročních období

Očekávané výstupy:

Navodit kladný vztah k literatuře a umění.

Vědět, že kniha je zdrojem informací.

Uplatnit svou fantazii a představivost ve výtvarných a dramatických činnostech.

Umět vyprávět jednoduchý příběh, pohádku ve správné posloupnosti.

Umět zacházet s knihou.

Získat touhu po čtení.

Dokázat se po určitou dobu soustředit na čtený projev nebo představení.

Nabídka obsahu činností pro daný IB:

Prohlížíme a čteme si úryvky z oblíbených knížek, které si děti dostaly donesly z domova.

Vyprávíme si, hrajeme si divadlo, chronologicky skládáme obrázkové příběhy, posloucháme a sledujeme pohádky na CD a DVD.

Návštěva divadla.

Aktivity přibližující dítěti vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce), mravní hodnoty (dobro, zlo, upřímnost, pravda, spravedlnost, otevřenost)

Hry zaměřené k poznání a rozlišování  různých společenských rolí ( dítě, dospělý, rodič, učitelka-tykání vs. vykání)

Didaktické a psychomotorické hry,vyprávění, rozhovor,komunikace

Poznávání lidí se kterými se denně stýkám, okolí, prostředí ve kterém žiji. (moje rodina, moje obec)

Zpěv, poslech hudby, vnímání hudby s fantazií, hraní na orphovy nástroje, poznávání not, tónů, sluchová diferenciace.

Výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní a námětové hry.

Četba- básničky, pohádky, příběhy, hádanky, poslech s porozuměním.

Činnosti podle přání dětí.

Zařazujeme další aktivity dle záměrů jednotlivých pedagogů (AJ, předškolní příprava).

Duben: ,,Vítání jara“

 • Když jaro zat'uká
 • Velikonoční pomlázka
 • Dopravní výchova
 • Chráníme planetu Zemi
 • Opakování, evaluační záměry, přání dětí apod.

 

Charakteristika bloku:

- umožnit dětem poznat tradice a zvyky Velikonoc

- posilovat výtvarné a estetické cítění

- naučit se jednoduché básničky a básničky

- posílit v dětech pocit zodpovědnosti za planetu Zemi

- posílit vztahy rodiče a školka – společné tvoření

Utváření správných životních postojů k přírodě a k životnímu prostředí. Mít zažité základní ekologické chování (třídění odpadu, ochrana šetření vody, neplýtvat energiemi atd.)Vnímáme změny v přírodě, radujeme se z příchodu jara. Seznamování dětí s Velikonočními zvyky a tradicemi. Podporování kreativních aktivit dětí- barvení vajec, výroba velikonoční výzdoby domů i do třídy. Společná práce s rodiči a dětmi. Posilování vztahů školka a rodiče.

Velikonoční tradice ve světě a u nás.

Záměry bloku:

- vytvářet elementární povědomí o přírodě a jejích proměnách (jaro)

- učit děti chránit přírodu a utvářet u nich ekologické cítění

- učit ekologicky motivované hry tzv. ekohry

- vést děti k pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí,

- poznávání ekosystémů (les, louka,rybník, řeka apod.)

 • umožnit dětem poznat tradice a zvyky

 

Nabídka obsahu činností pro daný IB:

Velikonoční tvoření s rodiči, pečení v mš, zdobení a zvyky.

Pozorování jarní přírody.

Vytvoření fyto a bio koutků (sledování růstu rostlin ze semínek, hmyzu a vývoj pulců atd.)

Atefiletika v přírodě-mandaly, hnízdečka a domečky z přírodnin.

Spontánní i řízené pohybové aktivity na hřišti, ve třídě -míčové hry, PH, tanec, jóga, relaxační techniky.

Projekt planeta Země-jak bychom mohli ochránit naší modrou planetu od nepříznivých vlivů člověka.

Didaktické a psychomotorické hry,vyprávění, rozhovor,komunikace

Poznávání lidí se kterými se denně stýkám, okolí, prostředí ve kterém žiji. (moje rodina, moje obec)

 Zpěv, poslech hudby, vnímání hudby s fantazií, hraní na orphovy nástroje, poznávání not, tónů, sluchová diferenciace.

Výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní a námětové hry.

Četba- básničky, pohádky, příběhy, hádanky, poslech s porozuměním.

Činnosti podle přání dětí.

Zařazujeme další aktivity dle záměrů jednotlivých pedagogů (AJ, předškolní příprava). 

Očekávané výstupy:

Radostně a aktivně prožívat velikonoční svátky.

Navodit kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí.

Vědět, jak roztřídit odpadky dle daných pravidel (barvy kontejnerů).

Znát charakteristické znaky jara. 

Květen: ,,Měsíc květů

 • Maminka má svátek
 • Rozkvetlé stromy a louka
 • Brouci, motýli a vodní živočichové
 • Opakování, evaluační záměry, přání dětí apod.

 

Charakteristika bloku:

Připravit vystoupení na ..Zahradní slavnost´´ pro maminky a pro rodinné příslušníky na.

Posílit schopnost vyjadřování a zapamatování si jednoduchých textů básní a písní. Uvědomit

si jak je pro nás rodina a rodičovská láska důležitá. Ocenit odvahu dětí vystoupit na veřejnosti spolu se školáky.

Poznávání různých druhů zvířat a jejich podmínek pro život. Pozorování zvířat ve volné přírodě i ve třídě (pulci, housenky, motýli, pavouci, šneci, mravenci, ruměnice atd.)

Záměry bloku:

- vést děti k tomu, aby si vážily jedinečnosti rodiny

- vést děti k tomu, viděly péči a práci svých rodičů

- vést děti k citlivosti ve vztahu k živým bytostem

- podporovat u dětí radost z objevovaného

- pomoci dětem poznávat svět zvířat a rostlin a jeho řád

Nabídka obsahu činností pro daný IB:

Nácvik programu na zahradní slavnost-pásmo básniček a tanečků.

Zahradní slavnost-vystoupení dětí MŠ a ZŠ, předání pozorností maminkám s babičkám ke dni matek, společné tvoření a posezení s rodiči.

Školkový výlet-dle zájmu dětí a rodičů.

Spontánní i řízené pohybové aktivity, tanec, jóga, relaxační techniky.

Didaktické a psychomotorické hry,vyprávění, rozhovor,komunikace

Poznávání lidí se kterými se denně stýkám, okolí, prostředí ve kterém žiji. (moje rodina, moje obec)

Zpěv, poslech hudby, vnímání hudby s fantazií, hraní na orphovy nástroje, poznávání not, tónů, sluchová diferenciace.

Experimentování,péče o ZOO a FYTO koutek, sledování života hmyzu pod lupou(životní cyklus hmyzu, rostlin)

Výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní a námětové hry.

Četba- básničky, pohádky, příběhy, hádanky, poslech s porozuměním.

Činnosti podle přání dětí.

Zařazujeme další aktivity dle záměrů jednotlivých pedagogů (Aj, předškolní příprava)

Očekávané výstupy:

Uvědomit si  důležitost rodiny a školy a jejich propojení v životě

Mít povědomí o vlivu člověka na životní prostředí.

Umět se vcítit do druhého, pochopení druhých lidí, jednat nesobecky.

Umět rozeznat domácí a volně žijící zvířata a mláďata. Mít kladný vztah ke zvířatům a podle toho se k nim chovat.

Červen: ,,.Žiji na planetě Zemi

IB Léto

 • Historie planety, trilobiti a dinosauři
 • Kontinenty, lidé a zvyky
 • Loučení s předškoláky
 • Opakování, evaluační záměry, přání dětí apod.

 

Charakteristika bloku:

Utváření povědomí o planetě Zemi. Seznamování  se s historií planety Země. Hledání rozdílů a souvislostí mezi minulostí a moderní dobou.Evoluční vývoj roslin a živočichů. Pozůstatky dávné doby (kosti, trilobiti, otisky v kamenech). Seznámení se s vědeckými a encyklopedickými poznatky. Návštěva muzea Beroun a Tetín.

Utváření povědomí o různých kontinentech a jejich obyvatelích. Historie a současnost.

Záměry bloku:

podporovat u dětí touhu po poznání

rozvíjet dětskou fantazii

rozvíjet u dětí multikulturní vztahy k dětem i k dospělým lidem z celého světa

pomoci dětem orientovat se v okolí a v mapě světa.

Nabídka obsahu činností pro daný IB:

Den dětí-soutěže a hry se ZŠ.

Návštěva berounského muzea.

Den dětí.

Četba- básničky, pohádky, příběhy, hádanky, poslech s porozuměním. Aktivní využití literatury -listování v encyklopediích, shlédnutí edukačních filmů s tématikou týkající se historie planety Země.

Formou her -poznávání základních druhů dinosaurů podle modelů donesených dinosaurů z domova dětmi, učitelkami.

Hledání zkamenělin v okolí Tetína.

Spaní ve školce-pyžamová párty.

Spontánní i řízené pohybové aktivity, tanec, jóga, relaxační techniky.

Didaktické a psychomotorické hry,vyprávění, rozhovor,komunikace

Poznávání lidí se kterými se denně stýkám, okolí, prostředí ve kterém žiji. (moje rodina, moje obec)

Zpěv, poslech hudby, vnímání hudby s fantazií, hraní na orphovy nástroje, poznávání not, tónů, sluchová diferenciace.

Experimentování,výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní a námětové hry.

Četba- básničky, pohádky, příběhy, hádanky, poslech s porozuměním.

Činnosti podle přání dětí.

Zařazujeme další aktivity dle záměrů jednotlivých pedagogů (AJ, předškolní příprava).

Očekávané výstupy:

Mít povědomí o planetě Zemi. Poznat jednotlivé kontinenty.Mít povědomí o historii naší planety a lidstva.Získat povědomí o existenci národů a kultur různých zemí. Jsme každý jiný a jedinečný.Poznat zvyky a život lidí na různých kontinentech, v různých zemích. Seznámit se s jinými kulturami, jídlem, zvyky, uměním a jejich tradicemi. Vědět kde se pěstují základní plodiny (rýže, kakaové boby, kávové boby, čaj atd) a jak se k nám dostaly. Vědět v jakých podmínkách žijí a pracují lidé v bohatých a v chudých zemích a co si mohou nemohou dovolit.

Orientovat se v okolí svého bydliště. 

Červenec a srpen: "Prázdninová školka"

 • Malí cestovatelé
 • Opakování, evaluační záměry, přání dětí apod.

 

Charakteristika bloku

Hravou formou přiblížit dětem význam vody pro život člověka a všech živých organismů.

Připomenout, že voda přináší i radost ze sportování a koupání, zároveň je to velmi silný přírodní živel. Důležitost čisté pitné vody – kterou vodu smíme pít? Proč je důležité umět plavat. Kdo žije ve vodě v rybníku, řece a kdo v moři? Vyzkoušíme si různé hry s vodu a jejími vlastnostmi – které předměty plavou a které se potápí?  Výroba lodiček, jejich posádek.

Záměry bloku

-Rozvíjet u dětí citlivý přístup k životnímu prostředí a živočichům spojeným s vodou

-Podporovat aktivity související s vodními sporty

-Podporovat zájem o empirické poznávání na základě vlastních zkušeností

-Rozvíjet rozumný respekt k přírodním živlům a nebezpečí v přírodě

Očekávané výstupy:

Mít povědomí o koloběhu vody na Zemi

Vědět, co je menší (rybník), větší (moře) a ještě větší(oceán)

Umět pojmenovat některé sladkovodní živočichy a některé mořské.

Vlastními pokusy zjistit, které materiály plavou a které ne

Vážit si vody a života v ní.

Nabídka obsahu činností pro daný IB:

Pozorování dětí ve hře, sledování dodržování společných pravidel, která se formou her, obrázků, smyslových vjemů a připomínáním ve všech činnostech stále učíme respektovat. (pravidelné povinnosti, vzájemný respekt...)

Spontánní i řízené pohybové aktivity, tanec, jóga, relaxační techniky.

Didaktické a psychomotorické hry,vyprávění, rozhovor,komunikace

Přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, pokusy, sledování lupou.

Poznávání lidí se kterými se denně stýkám, okolí, prostředí ve kterém žiji. (moje rodina, moje obec)

Zpěv, poslech hudby, vnímání hudby s fantazií, hraní na orphovy nástroje, poznávání not, tónů, sluchová diferenciace.

Experimentování,výtvarné a pracovní činnosti, konstruktivní a námětové hry.

Četba- básničky, pohádky, příběhy, hádanky, poslech s porozuměním.

Činnosti podle přání dětí.

Zařazujeme další aktivity dle záměrů jednotlivých pedagogů